Ga naar hoofdinhoud

ZVA_drijvende wijk – vogelvlucht 01

0339-ZVA_drijvende wijk – impressie 04

0339-ZVA_drijvende wijk – impressie 03

0339-ZVA_drijvende wijk – impressie 02

0339-ZVA_drijvende wijk – impressie 01

0339-ZVA_drijvende wijk – vogelvlucht 01-b-uitsnede

Locatie: Nederland
Ontwerp: 2019
Opdrachtgever: Platform Slappe Bodem/ Gemeente Woerden
Status: In ontwikkeling

Veenetië

Een onderzoek naar de haalbaarheid van drijvend bouwen in veenweidegebied.

Grote delen van de gemeente Woerden bestaan uit veen. Deze zettingsgevoelige ondergrond is niet draagkrachtig, waardoor wegen, het riool, het groen, de kabels en leidingen verzakken en schade oplopen. Voor de gemeente Woerden betekent dit hoge beheer- en onderhoudskosten van de openbare ruimte.
Daarnaast verandert ons klimaat. We krijgen steeds vaker te maken met langdurige droogte en hevige regen. Dit vereist een fl exibel watersysteem. We moeten in staat zijn om piekbuien te bergen en water op te slaan, zodat ook in droge tijden de waterbeschikbaarheid veilig is gesteld. Onze huidige wijze van bouwen houdt nog onvoldoende rekening met deze gevraagde flexibiliteit.

Door de hoge druk op de woningmarkt en het beperkte aantal (goede) locaties om te bouwen, is het waarschijnlijk dat gebieden met niet draagkrachtige bodems bebouwd worden, vaak zijn dit precies de locaties waar het watersysteem juist vraagt om flexibiliteit. Bodemdaling- en klimaatbestendige woningbouw is juist in deze gebieden van groot belang.
Met een drijvende wijk in het veenweidegebied tackel je beide voorgaande problemen. Door te bouwen op water, creëer je een wijk die flexibel is en geen last heeft van een dalende bodem. Het beweegt op het water en kan daardoor goed water bufferen. Het is daarmee een bodemdaling- en klimaatbestendige wijk.

Wethouder Arthur Bolderdijk gemeente Woerden

Het ontwerp van een drijvende wijk in het veenweidegebied bestaat uit meerdere elementen. Het startpunt ligt in het respecteren van de kern van het door velen hooggewaardeerde veenweidelandschap: de langgerekte groene kavels gescheiden door sloten en vaarten. Ruimte voor de drijvende woningen ontstaat door een deel van de kavels af te graven, waardoor open water en eilanden ontstaan. De aanleg van twee toegangswegen zorgt voor ontsluiting voor gemotoriseerd
verkeer.

De drijvende woningen zijn met de toegangswegen en de eilanden verbonden met steigers. Op de knooppunten van de toegangswegen en de eilanden liggen terpen met daarop kleine kernen van geclusterde woningen. Op de koppen van de eilanden is ruimte voor groen omrande parkeerkoffers en recreatie. Al met al ontstaat er een unieke herkenbare drijvende wijk met sterke eigen identiteit, een compacte openbare ruimte en een prettig leefmilieu.

Er wordt nu gekeken naar vervolgstappen en de mogelijkheden naar het verder brengen richting realisatie, de noodzaak om met toekomstbestendige oplossingen voor deze gebieden te komen wordt steeds groter.

Het rapport Veenetië is terug te vinden op:  slappebodem.nl

 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de volgende partijen:

Platform Slappe Bodem

Gemeente Woerden

Provincie Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Sweco

Witteveen + Bos

Zeinstra Veerbeek Architecten

Balance D’eau

ORG-ID

terug naar projecten